Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel: Galileo Training s.r.o , Jindrova 56, 155 00 Praha 5, IČO: 27910661

Produkt:  Webová aplikace VFR Communication

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1     Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) internetové výukové aplikace VFR Communication upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vzniklé zakoupením přístupu k časově omezenému využívání webové výukové aplikace VFR Communication umístěné na internetové adrese www.vfrkomunikace.cz .

1.2    Znění Obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto Obchodních podmínek, za kterých uživatel produkt VFR Communication zakoupil.

 

2.    Podmínky využívání aplikace VFR Communication

2.1    Uživatel může po celou dobu, kterou si předplatil, využívat všechny dostupné funkcionality internetové aplikace VFR Communication v návaznosti na registraci provedenou na webové stránce této aplikace.

2.2.    Přístup k aplikaci je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které uživatel obdrží po zaplacení předplatného na dobu 6 nebo 12 kalendářních měsíců. Časová lhůta začíná běžet nejdříve 3 dny po odeslání přístupových hesel oprávněnému Uživateli.

2.3.    Uživatel bere na vědomí, že nabídka aplikace nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. V případě výpadku delšího než 48 hodin bude uživatel kompenzován odpovídajícím prodloužením předplacené doby užívání. 

2.6    Poskytovatel potvrzuje, že do vlastních nahrávek ani jakýchkoliv informací obsažených v osobních profilu Uživatele nemá žádná třetí strana přístup.

2.4    Přístup k obsahu aplikace VFR Communication slouží pouze potřebám Uživatele, který si jej zakoupil. Předávání přístupových kódů dalším osobám nebo organizacím bude považováno za porušení těchto Obchodních podmínek. V takovém případě má Poskytovatel právo bez náhrady ukončit přístup Uživatele, který přístupové kódy k aplikaci předal k používání třetí osoby. 

2.5     Aby mohlo být využití služeb aplikace VFR Communication pro klienta individualizováno, je třeba, aby klient poskytnul potřebné informace a podklady, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři aplikace VFR Communication.

 

3.    Zakoupení přístupu k využívání webové aplikace VFR Communication

3.1    Webové stránky aplikace VFR Communication obsahují přehled nabízených služeb včetně jejich konečných cen. Tím není omezena možnost poskytovatele z obchodních či jiných důvodů uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2    Pro nákup služeb si klient v souladu s instrukcemi webových stránek zvolí délku časového období, po které si přeje aplikaci využívat a prostřednictvím služeb Go Pay nebo převodem na jeden z následujících bankovních účtů je zaplatí.

Bankovní účty:

 • 2112759758/2700 EUR – Galileo Training s.r.o.
 • 2111254213/2700 CZK – Galileo Training s.r.o.

3.3   Elektronickou objednávku přístupu do aplikace VFR Communication zašle klient Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Zakoupit“. Po provedení platby je objednávka potvrzena a klient obdrží na udanou e-mailovou adresu přístupové kódy. Údaje uvedené v objednávce klientem jsou považovány za správné.

3.4   Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a klientem o poskytnutí předplacených služeb vzniká přijetím objednávky (akceptací) a uskutečněním platby za tyto služby ze strany klienta.

3.5.Poskytovatel není povinen přístup umožnit každému, a to zejména ne osobám, které již dříve porušily své povinnosti vůči Poskytovateli.

 

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Možnost využívat služeb aplikace VFR Communication vzniká okamžitě, jakmile je uhrazena stanovená cena.

4.2. Aktuální ceny služeb VFR Communication je uvedena na stránce www.vfrkomunikace.cz/koupit  webu www.vfrkomunikace.cz

4.3.  Stanovené ceny za služby uváděné na webových stránkách aplikace VFR Communication zahrnují DPH i distribuční/platební náklady a není možné je zvyšovat o další položky.

 

5.  Odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb

5.1  Poskytovatel potvrzuje, že veškeré informace nabízené prostřednictvím webových stránek aplikace VFR Communication vycházejí z odpovídajících profesionálních zdrojů a odborné praxe v oblasti letectví.  

5.2. Tým, který aplikaci vytvořil (viz odkaz zde: www.vfrkomunikace.cz/tvurci-team) zahrnuje odborníky z oblasti mezinárodního letectví, informačních technologií i s nejvyššími znalostmi anglického jazyka jak obecného tak z oblasti VFR komunikace. 

5.3. Využívání znalostí poskytovaných aplikací VFR Communication nezbavuje v žádném případě uživatele (piloty) povinnosti dodržovat jak během komunikace tak vlastní pilotáže mezinárodní i národní pravidla platná pro lety nad územím daného státu. Pokud by tato byla kdykoliv v rozporu s doporučeními aplikace VFR Communication, tak platnost mají vždy pravidla a postupy platné v daném státě.

 

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1.  Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do aplikace VFR Communication nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

6.2.  Poskytovatel má právo odepřít bez další náhrady přístup do systému uživateli u něhož zjistí, že aplikaci využívá v rozporu s etikou poskytování placených webových služeb. Zejména se může jednat o:

6.2.1  Snahu poškodit systém aplikace VFR Communication jakýmkoliv způsobem.

6.2.2 Kopírování a využívání textů, fotografií, videí, animací nebo dalších součástí aplikace jinak než pro potřeby vlastního studia.

6.2.3 Předání přístupových kódů aplikace k využívání třetí osobou nebo osobami.

 

7. Požadavky na HW a SW vybavení Uživatele

Pro plynulé využití aplikace je třeba, aby Vaše hardwarové a softwarové zařízení splňovala minimálně tyto požadavky:

7.1.    Operační systém:   

 • Windows 8 a novější
 • OS X 10.8 Mountain Lion a novější

Poznámka: Aplikace může fungovat i na starším operačním systému, avšak Poskytovatel nemůže garantovat plynulý provoz a kompletní funkcionalitu. Operační systém musí mít nainstalované ovladače pro nahrávání a poslech audio záznamů.

7.2    Webový prohlížeč:   

 • Internet Explorer 10 a novější
 • Firefox 50  a novější
 • Google Chrome 60  a novější

Poznámka: Aplikace může fungovat i na starších webových prohlížečích, avšak negarantujeme plynulý provoz a kompletní funkcionalitu. Ve webovém prohlížeči musí být povoleno nahrávání a poslech audio záznamů. Váš webový prohlížeč musí taktéž podporovat HTML5 (Animace).

7.3  Internetové připojení:

 •     pro využití aplikace je třeba mít k dispozici internetové připojení
 • aplikace nefunguje v offline módu

7.4  Hardware:

 • Externí mikrofon a sluchátka
 • Základní výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací - Monitor/Grafický displej.

Poznámka: V aplikaci můžete využívat i integrovaný mikrofon, avšak kvalita nahrávání nemusí být dostačující.

7.5  Mobilní zařízení:

 • Podporována jsou všechna mobilní zařízení vyrobená od roku 2015
 • Na mobilu či tabletu můžete provádět výuku jak obsahovou, tak i poslechovou.
 • Pozor, ne všechna mobilní zařízení podporují nahrávání zvuku ve webovém prohlížeči. 

 

8.  Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1 Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Klient souhlasí se zpracováním identifikačních osobních údajů, které poskytovateli v souvislosti s nákupem služeb předal.

8.3 Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací týkajících se služeb poskytovaných prostřednictvím aplikace VFR Communication. 

8.4 Požádá-li klient o informaci o využití a zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat.

8.5 Žádné údaje poskytnuté klientem poskytovateli nebudou využity jinak než pro poskytnutí objednaných služeb a technické procesy s nimi spojené (fakturace apod.) 

 

9. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s obchodním vztahem mezi Poskytovatelem a Uživatelem, musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučenou poštou. Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou Poskytovateli uvedl.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2 Poskytovatel je oprávněn k nabídce služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému souhlasu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3 Kontaktní údaje poskytovatele:Adresa pro poštovní doručování:

10.3.1  Galileo Training s.r.o, Štefkova 15/1174 169 00 Praha 6
10.3.2  Adresa elektronické pošty:

 

Galileo Training s.r.o

Jiří Pruša

Jednatel

 
VFR Komunikace > Kontakty > Všeobecné obchodní podmínky

Kontaktujte nás

Máte dotazy k aplikaci VFR komunikaci? Neváhejte a kontaktujte nás.
TELEFON

+420 777 001 559

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Galileo training, s.r.o.

IČ: 27910661

Pošlete nám zprávu

Máte návrhy na zlepšení aplikace VFR Communication?
Nenašli jste v aplikaci některé komunikační situace nebo výrazy? Napište nám jaké!
Máte nějakou zajímavou zkušenost z VFR komunikace v angličtině?
Máte nějaký praktický dotaz?

 

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad
* - povinné údaje